Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM DELFINKI.PL

§1
DANE SKLEPU DELFINKI.PL
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy Delfinki.pl Katarzyna Turska z siedzibą w Olsztynie (10-176) przy ulicy Bałtyckiej 10 lokal 108, o numerze NIP 716-165-48-97 i REGON 281440008 (zwanym dalej Sklepem). Tel. (89) 307 00 11, e-mail: sklep@delfinki.pl, numer konta bankowego: 70 1140 2004 0000 3402 7449 7946.

§2
ZAMÓWIENIA
Zamówienia składane w Sklepie wysyłane są w sposób tradycyjny (kurier GLS lub Paczkomaty) lub przygotowywane do odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy (Olsztyn, Bałtycka 10 lokal 108).

§3
OFERTA
Bieżąca oferta sklepu dostępna jest na jego stronie internetowej pod adresem www.delfinki.pl. Na tej stronie Klient zapoznaje się z asortymentem Sklepu i poprzez tę stronę składa zamówienie. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem zamówienia i szczegółami jego realizacji na adres mailowy podany podczas zakupów. Istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną (89) 307 00 11 lub wysyłając e-maila z zamówieniem na adres e-mailowy sklep@delfinki.pl

§4
WARUNKI SPRZEDAŻY
Aby umowa sprzedaży mogła zostać prawidłowo zawarta należy złożyć zamówienie on-line, czyli przez koszyk zamówień strony internetowej sklepu oraz potwierdzić że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek płatności. Sklep wysyła klientowi e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub pracownik sklepu kontaktuje się telefonicznie i potwierdza otrzymane zamówienia.
Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji swoich danych w bazie sklepu.
Klient może złożyć zamówienie telefonicznie.
Sklep Delfinki.pl do każdego złożonego zamówienia dołącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Chęć otrzymania faktury powinna być zgłoszona w formularzu podczas składania zamówienia. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy również podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na żądanie konsumenta w terminie późniejszym – tj. faktura VAT do paragonu. Jednakże warunkiem jest zachowanie przez konsumenta oryginału paragonu z kasy fiskalnej.

§5
CENA I DOSTAWA
Wszystkie ceny produktów w sklepie podawane są z podatkiem VAT i walucie polskich złotych.
Cena umieszczona na stronie produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy jest różny w zależności od wybranego sposobu dostawy. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena produktu, koszt jego dostawy, koszt obsługi płatności. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia uwzględnia wszelkie opłaty za transport i obsługę płatności.

§6
FORMA DOSTAWY
Zakupione towary dostarczone są kupującemu, wedle wyboru:
Usługą Paczkomaty 24 (Inpost świadczoną przez InPost Sp. z o. o)
lub
firmą kurierską GLS (General Logisctics Systems Poland Sp. z o.o.)
Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta.

Zamówienie złożone w Sklepie zostanie nadane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jego przyjęcia gdy konsument wybrał formę płatności przy odbiorze lub w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie. Przewidywany czas doręczenia to 1 do 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy przesyłki przez konsumenta. Czas dostawy produktu zależy od wybranego sposobu dostawy. Wybierając dostawę Paczkomatami Inpost wynosi on 24 godziny. Wybierając Kurier GLS wynosi on do dwóch dni roboczych.
Koszt dostawy ponosi kupujący i zależny jest od wybranej formy dostawy oraz od wartości zamówionych towarów. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostawy dokonana jest w koszyku zamówień podczas składania zamówienia online lub zostanie podana telefonicznie lub e-mailowo przez pracownika sklepu. Poniżej tabela kosztów dostawy obowiązująca w sklepie Delfinki.pl

§7
FORMA PŁATNOŚCI
Klient może zapłacić za zamówione towary wedle własnego wyboru:
przelewem tradycyjnym w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu Delfinki.pl Nazwa banku: mBank (BRE BANK SA) Nr konta: 70 1140 2004 0000 3402 7449 7946 podając w tytule przelewu numer zamówienia
lub
gotówką w chwili otrzymania przesyłki od kuriera
lub
gotówką lub kartą płatniczą w chwili zapłaty odbierając osobiście zamówienie w siedzibie sklepu Delfinki.pl

§8
REKLAMACJE
Sklep Delfinki.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru: poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem formularz reklamacyjny i wysyłając pocztą lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres siedziby sklepu Delfinki.pl
Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
• imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
• określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
• dowód zakupu reklamowanego towaru,
• opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
• żądanie reklamującego,
• datę wniesienia reklamacji,
• podpis zgłaszającego reklamację,
Na żądanie sprzedawcy konsument odsyła reklamowane towary do siedziby sprzedawcy lub na wskazany przez sprzedawcę adres albo przekazuje je sprzedawcy, bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Prowadzenie przez Sklep Delfinki.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
• prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
• dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów.
Okres odstąpienia, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
Konsument informuje sklep Delfinki.pl przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:
1. skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub dostępnego pod linkiem formularz odstąpienia od umowy.
2. złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
Okres odstąpienia jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
Sklep Delfinki.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi kosztów odsyłki towaru.
Zwrotu płatności Sklep Delfinki.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta; w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi dodatkowych kosztów (np. kosztów przelewu, nadania pocztowego).
Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Delfinki.pl ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą.

 

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje o zamieszczone na stronach sklepu Delfinki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
Sklep Delfinki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

§11
DANE OSOBOWE
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych delfinki.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawienia.

ZAŁĄCZNIKI

PDF - FORMULARZ - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

PDF - FORMULARZ - REKLAMACJA

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij